Vietnam Province Names and Abbreviations

Following are a list of Province Names and Abbreviations for Vietnam.  The following Province Names and Abbreviations are accepted:

Province Name Abbreviation Alternate Abbreviations
An Giang 44 An Giang;VN-44
Ba Ria-Vung Tau 43 Bà R?a - Vung Tàu;VN-43
Bac Giang 54 B?c Giang;VN-54
Bac Kan 53 B?c K?n;VN-53
Bac Lieu 55 B?c Liêu;VN-55
Bac Ninh 56 B?c Ninh;VN-56
Ben Tre 50 B?n Tre;VN-50
Binh Dinh 31 Bình Ð?nh;VN-31
Binh Duong 57 Bình Duong;VN-57
Binh Phuoc 58 Bình Phu?c;VN-58
Binh Thuan 40 Bình Thu?n;VN-40
Ca Mau 59 Cà Mau;VN-59
Can Tho CT Can Tho City;VN-CT
Cao Bang 4 Cao B?ng;VN-04
Da Nang DN Da Nang City;VN-DN
Dac Lac 33 Ð?k L?k;VN-33
Dak Nong 72 Ð?k Nông;VN-72
Dien Bien 71 Ði?n Biên;VN-71
Dong Nai 39 Ð?ng Nai;VN-39
Dong Thap 45 Ð?ng Tháp;VN-45
Gia Lai 30 Gia Lai;VN-30
Ha Giang 3 Hà Giang;VN-03
Ha Nam 63 Hà Nam;VN-63
Ha Noi HN Ha Noi City;VN-HN
Ha Tinh 23 Hà Tinh;VN-23
Hai Duong 61 H?i Duong;VN-61
Hai Phong HP Hai Phong City;VN-HP
Hau Giang 73 H?u Giang;VN-73
Ho Chi Minh SG Ho Chi Minh City;VN-SG
Hoa Binh 14 Hòa Bình;VN-14
Hung Yen 66 Hung Yên;VN-66
Khanh Hoa 34 Khánh Hòa;VN-34
Kien Giang 47 Ki?n Giang;VN-47
Kon Tum 28 Kon Tum;VN-28
Lai Chau 1 Lai Châu;VN-01
Lam Dong 35 Lâm Ð?ng;VN-35
Lang Son 9 L?ng Son;VN-09
Lao Cai 2 Lào Cai;VN-02
Long An 41 Long An;VN-41
Nam Dinh 67 Nam Ð?nh;VN-67
Nghe An 22 Ngh? An;VN-22
Ninh Binh 18 Ninh Bình;VN-18
Ninh Thuan 36 Ninh Thu?n;VN-36
Phu Tho 68 Phú Th?;VN-68
Phu Yen 32 Phú Yên;VN-32
Quang Binh 24 Qu?ng Bình;VN-24
Quang Nam 27 Qu?ng Nam;VN-27
Quang Ngai 29 Qu?ng Ngãi;VN-29
Quang Ninh 13 Qu?ng Ninh;VN-13
Quang Tri 25 Qu?ng Tr?;VN-25
Soc Trang 52 Sóc Trang;VN-52
Son La 5 Son La;VN-05
Tay Ninh 37 Tây Ninh;VN-37
Thai Binh 20 Thái Bình;VN-20
Thai Nguyen 69 Thái Nguyên;VN-69
Thanh Hoa 21 Thanh Hóa;VN-21
Thua Thien-Hue 26 Th?a Thiên-Hu?;VN-26
Tien Giang 46 Ti?n Giang;VN-46
Tra Vinh 51 Trà Vinh;VN-51
Tuyen Quang 7 Tuyên Quang;VN-07
Vinh Long 49 Vinh Long;VN-49
Vinh Phuc 70 Vinh Phúc;VN-70
Yen Bai  6 Yên Bái;VN-06